Opzoek naar persoonlijk advies?
Klik hier

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Aanbieding: iedere vorm van een door Astute gedaan aanbod van Diensten en/of Producten.
1.2 Aanvraag: een door een (potentiële) Opdrachtgever bij Astute gedane aanvraag van een Aanbieding, Offerte of Opdracht.
1.3 Astute: de Vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid Astute Agency, statutair gevestigd te Heerhugowaard en aldaar kantoorhoudende aan de (1704 AA) Industriestraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85943002 alsmede alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen in Nederland als ook in het buitenland.
1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Astute Agency.
1.5 Diensten: alle door Astute te leveren diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.
1.6 Offerte: iedere door Astute uitgebrachte offerte aan een (potentiële) Opdrachtgever.
1.7 Opdracht: de opdracht tot levering van Diensten en/of Producten door Astute.
1.8 Opdrachtgever: iedere partij waarmee Astute een Overeenkomst sluit dan wel aan Astute een Opdracht verleent.
1.9 Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Astute en de Opdrachtnemer alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst.
1.10 Partijen: iedere bij de Overeenkomst betrokken partij.
1.11 Producten: alle door Astute te leveren goederen, gebruiksrechten en overige vermogensrechten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaand elke vorm van communicatie via de post, fax of email.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten, Opdrachten en Offertes gedaan of aangegaan door Astute, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Partij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Aanbiedingen, Overeenkomsten, Opdrachten en Offertes. Wijziging van en aanvulling op de Algemene Voorwaarden door de Opdrachtgever zullen slechts van kracht zijn indien Astute daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd en gelden slechts voor die betreffende Overeenkomst.
2.2 Indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden weerspreekt en/of naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt de Overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
2.3 Toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden onder welke benaming dan ook wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Astute behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten van toepassing zijn vanaf het moment dat Astute de Opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft gesteld, doch in ieder geval na 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijzigingen op de website van Astute of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de bevoegde rechter nietig wordt geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.2.6 Indien de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze Algemene voorwaarden dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen/Offertes
3.1 Aanbiedingen en/of Offertes van of door Astute vinden steeds schriftelijk plaats en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Mondeling gedane toezeggingen binden Astute niet. De Aanbiedingen en/of Offertes vervallen indien Opdrachtgever ze niet binnen een redelijke termijn aanvaardt. De Aanbiedingen en/of Offertes vervallen in ieder geval indien de aanvaarding van de Aanbiedingen en/of Offertes aan een door Astute vastgestelde termijn is gebonden en deze is verstreken. Indien er geen vastgestelde termijn is aangegeven, is de Aanbieding en/of Offerte geldig tot uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de Aanbieding en/of Offerte is uitgebracht.
3.2 Prijslijsten, afbeeldingen, technische gegevens en overige documentatie die in Aanbiedingen, Offertes, op de website en/of ander reclamemateriaal van Astute worden vermeld zijn vrijblijvend en binden Astute niet en daaraan kunnen derhalve door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
3.3 Astute kan nimmer aan een Aanbieding en/of Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan en behoort te begrijpen dat de Aanbieding en/of Offerte, dan wel een onderdeel 2 daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Astute niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten of Overeenkomsten.

Artikel 4. Acceptatie c.q. wijziging Opdracht c.q. Overeenkomst
4.1 Na acceptatie van de Aanbieding, en/of Offerte zal Astute aan de Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk bevestigen.
4.2 De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat en voor zover Opdrachtgever deze schriftelijk aanvaardt door ondertekening daarvan.
4.3 De Opdrachtgever is gerechtigd om aan Astute wijzigingen van de Opdracht of Overeenkomst te verzoeken. In ieder geval heeft Astute het recht om een eventuele meerprijs ten gevolge van de wijziging van de Opdracht of Overeenkomst bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Astute behoudt zich het recht voor om verzochte wijzigingen dan wel meer- c.q. minderwerk te weigeren.
4.4 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Astute en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende Opdracht. Over deze aanvullende Opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende Offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
4.5 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Astute is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
4.6 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming van de zijde van Astute op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4.7 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Astute en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen.
4.8 Wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig overeengekomen tussen Partijen voor zover deze schriftelijk in een aanvullende Overeenkomst zijn vastgelegd.
§4.9 Indien een Opdracht of project door de Opdrachtgever tijdelijk op inactief wordt gezet blijft de betalingsplicht van Opdrachtgever van kracht. De overeengekomen uren komen na één (1) kalendermaand te vervallen en kunnen niet worden opgespaard.4.10 Indien Astute, door omstandigheden die ten tijde van de Offerte of het sluiten van de Overeenkomst onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan Astute bij het sluiten van de Overeenkomst bekend was, is Astute gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Opdracht c.q. Overeenkomst te annuleren.

Artikel 5. Bevoegdheid
5.1 Uitsluitend degenen die krachtens de statuten van Astute en/of een inschrijving in het daartoe bestemde register van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn haar te binden, kunnen voor Astute Overeenkomsten aangaan, tenzij Astute daartoe een volmacht heeft verleend.

Artikel 6. Verplichtingen Astute
6.1 Astute spant zich jegens de Opdrachtgever in om de Diensten en/of Producten te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en kwantiteit als nader in de Opdracht c.q. Overeenkomst omschreven, een en ander naar beste kunnen, zorgvuldigheid en vakmanschap.
6.2 Astute spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Astute zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Astute kan desondanks niet garanderen dat er geen inbreuk door derden gemaakt. Astute is voor daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
6.3 Astute zal, in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
6.4 Astute garandeert niet bepaalde resultaten ter zake reclamecampagnes of Google ranking, noch de commerciële gevolgen of uitkomsten daarvan. Aan eventuele dienaangaande door Astute gegeven inschattingen kunnen geen rechten ontleend worden.6.5 Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen heeft aangebracht in door Astute geleverde Diensten en/of Producten, draagt Astute geen enkele verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid (meer) voor het geleverde.
6.6 Astute is, ook zonder toestemming van Opdrachtgever, gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Opdrachten en/of Overeenkomsten.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever stelt Astute steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijziging in naam, adres, email en desgevraagd, zijn bank-of gironummer.
7.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden op welke wijze dan ook van erotisch, racistisch, discriminerend en/of elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Astute verleent op geen enkele wijze mee aan het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM).
7.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan andere Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen en/of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Astute, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers naar redelijke verwachting hindert of schade kan toebrengen. Indien Astute constateert dat Opdrachtgever in strijd handelt met het voorgaande is Astute gerechtigd zonder nadere aankondiging de noodzakelijke maatregelen te treffen; Astute zal Opdrachtgever al dan niet achteraf op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
7.4 Zonder toestemming van Astute is het Opdrachtgever verboden de door Astute verschafte gebruikersnaam en/of gebruikersnamen en wachtwoord en/of wachtwoorden aan derden over te dragen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Astute op vergoeding van de werkelijke schade als die hoger is.
7.5 Schade die ontstaat door ondeskundigheid van of het niet handelen conform bovenstaande punten door Opdrachtgever, komt voor rekening van Opdrachtgever.
7.6 Astute heeft het recht geleverde Producten en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Astute niet (tijdig) nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
7.7 Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Astute en aan haar alle benodigde medewerking te verlenen om het voor Astute mogelijk te maken de Opdracht c.q. Overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.
7.8 Het door Opdrachtgever aan Astute te leveren materiaal bestaat uit onder andere direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat alsmede gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang te kunnen krijgen tot sociale media sites welke in beheer zijn van Opdrachtgever en door Opdrachtgever bij Astute in beheer worden gegeven of enig andere relevante informatie/content welke door Astute als basis zal worden gebruikt om de Dienst te kunnen uitvoeren, een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Astute en Opdrachtgever.
7.9 Opdrachtgever verklaart dat al het door Opdrachtgever aan Astute verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Astute te laten gebruiken bij de uitvoering van de Opdracht c.q. Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Astute voor alle (juridische) claims van derden die verband houden met de door Opdrachtgever opgeslagen en aan Astute verstrekte data, materiaal, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 8. Prijzen
8.1 Alle door Astute genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2 Alle prijzen op de website, in Aanbiedingen, in Offertes en overige documenten van Astute zijn onder voorbehoud van typefouten en/of kennelijke vergissingen c.q. verschrijvingen. Voor de gevolgen van typefouten en/ of kennelijke vergissingen c.q. kennelijke verschrijvingen wordt door Astute geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
8.3 Indien blijkt dat de bij de Aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegeven onjuist waren heeft Astute het recht de prijzen conform aan te passen c.q. te wijzigen.

Artikel 9. Levertijd
9.1 De levertijd vangt aan op de datum waarop de Opdracht aan Astute wordt verstrekt c.q. de Overeenkomst tussen Partijen wordt gesloten.
9.2 Een door Astute gehanteerde of vastgestelde levertijd geldt slechts als indicatie en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
9.3 De levertijd is vastgesteld in de veronderstelling van tijdige toelevering aan Astute door Opdrachtgever van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde materialen, data, zaken, etc. Indien deze veronderstelling ongegrond blijkt en daardoor vertraging in de levering ontstaat, ook al is zulks het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de levertijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. De levertijd zal ook worden verlengd, indien de Opdrachtgever na het sluiten van de Overeenkomst de Opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.9.4 Overschrijding van de door Astute (bij benadering) vastgestelde levertijd geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van enige schade.
9.5 Overschrijding van de door Astute bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Opdrachtgever niet het recht zijnerzijds niet behoorlijk en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Astute te voldoen.
9.6 Indien de Opdrachtgever van mening is dat de overschrijding van de door Astute (bij benadering) vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is de Opdrachtgever verplicht om Astute bij aangetekende 4 brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke levertijd te stellen. Alsdan treden Partijen gezamenlijk in overleg ter zake de levertijd.

Artikel 10. Intellectuele Eigendom
10.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door Astute vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen, programmatuur en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, ontwerpen, afbeeldingen, modellen, teksten, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie, rapporten, offertes en overige materialen alsmede voorbereid materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Astute of diens licentiegevers c.q. toeleveranciers. Uitsluitend Astute heeft het recht deze goederen, materialen, teksten en dergelijke als voornoemd te deponeren. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De aan de Opdrachtgever verstrekte programmatuur, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen en zaken e.d. als voornoemd mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Astute geheel noch gedeeltelijk door de Opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Astute is bevoegd aan het geven van haartoestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan Astute.
10.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Het is Astute toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten c.q. de programmatuur. Indien Astute door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan op welke wijze dan ook inbreuk te maken of wijzigingen door te voeren ten aanzien van de door Astute ingevoerde beveiliging of deze te (doen laten) verwijderen.10.3 Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in artikel10.1 en/of 10.2 verbeurt de Opdrachtgever aan Astute zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke uitspraak vereist is een direct opeisbare en niet voor verrekening, matiging of compensatie vatbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding en € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten en vorderingen, daaronder mede begrepen het recht van Astute om aanspraak te maken op nakoming en volledige schadevergoeding.

Artikel 11. Ontwikkeling van programmatuur
11.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Astute zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, bevoegdheid tot het gebruik en consistentie van de door Opdrachtgever aan Astute verstrekte gegevens. Indien Astute op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in bij Opdrachtgever reeds bestaande en door een derde ontwikkelde programmatuur, websites, etc. staat Opdrachtgever er voor in dat Astute daartoe gerechtigd is en zal Astute vrijwaren voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot die wijzigingen.
11.2 Astute is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
11.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.11.4 Astute heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 12. Accounts
12.1 Om gebruik te maken van bepaalde aspecten van het Product of de Dienst kan het zijn dat Opdrachtgever een account of meerdere accounts nodig heeft. Astute zal in dat geval zorgdragen voor het verstrekken van de benodigde inloggegevens aan Opdrachtgever of aan Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf de desbetreffende accounts aan te maken.
12.2 Een account en bijbehorende inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden of enige andere persoon die niet behoort tot de organisatie van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het voorgaande, accepteert Astute geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de door die betreffende (derde) persoon uitgevoerde handelingen. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de handelingen die de derde persoon verricht middels diens toegang.
12.3 Het gebruik van accounts door Opdrachtgever of diens personeel of andere gebruikers valt onder de 5 volledige verantwoordelijkheid en is voor risico van Opdrachtgever. Bij alle handelingen die verricht worden vanuit het account mag Astute erop vertrouwen dat deze handelingen onder leiding en toezicht en met goedkeuring van Opdrachtgever geschieden.
12.4 Indien de toegang tot een account is gecompromitteerd (of indien Opdrachtgever daarvan een vermoeden heeft), bijvoorbeeld als een derde mogelijkerwijs beschikking heeft gekregen over de inloggegevens, dan zal Opdrachtgever direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het account te voorkomen en per direct doch uiterlijk binnen 24 uur na constatering van de (vermeende) compromittering melding hiervan maken van Astute.
12.5 Astute kan een limiet stellen aan het aantal gebruikers dat van het Product en/of de Dienst gebruik mag maken.

Artikel 13. Social Media en themakanalen
13.1 Voor zover het logischerwijs relevant is voor het afgenomen Product of de afgenomen Dienst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
13.2 Opdrachtgever geeft Astute een machtiging om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij social media sites, waaronder doch niet beperkt tot Twitter, Facebook, Instagram, etc. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Astute hiertoe slechts gemachtigd na separate schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
13.3 Opdrachtgever geeft Astute een machtiging om de in het vorige lid genoemde accounts in naam van Opdrachtgever te beheren en te configureren. Dit houdt tevens in dat Astute namens Opdrachtgever zal reageren op gebruikers van de te beheren social media sites.13.4 Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Astute geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Instagram), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere sociale media. Astute zal zich inspannen om de doelstellingen ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
13.5 Indien Opdrachtgever Astute de toegang van tot de sociale media sites en themakanalen die in beheer waren gegeven bij Astute ontneemt, ontslaat dit Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting jegens Astute noch kan deze door Opdrachtgever op deze grond worden opgeschort.

Artikel 14. Domeinnamen en IP-adressen
14.1 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Astute tegen iedere aanspraak en/of claims van derden in verband met het de registratie of het gebruik van de domeinnaam en/of IP- adressen, ongeacht of Astute al dan niet bij de verkrijging van de domeinnaam en/of IP-adressen heeft bemiddeld.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle door Astute geleverde of nog te leveren zaken blijven eigendom van Astute totdat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Astute uit hoofde van enige met Astute gesloten Overeenkomst, daaronder mede begrepen de koopsom, de kosten voor geleverde Diensten, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding, alsmede eventuele vorderingen terzake het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
15.2 De Opdrachtgever is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Astute te bewaren. De Opdrachtgever zal Astute te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Producten en/of ter uitoefening van de rechten van Astute.
15.3 Het is de Opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties, dus voor het moment waarop de eigendom van de Producten op de Opdrachtgever is overgegaan, deze Producten aan derden hetzij in eigendom over te dragen, hetzij in zekerheid te geven of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel in de feitelijke macht van een derde te brengen.
15.4 De Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, indien dat door Astute uitdrukkelijk schriftelijk wordt toegestaan, waarbij altijd de voorwaarde zal gelden dat deze doorverkoop plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Opdrachtgever.
15.5 Indien de Opdrachtgever gerechtigd is tot doorverkoop terwijl de Opdrachtgever zijnerzijds zijn prestatie nog verschuldigd is aan Astute, is de Opdrachtgever hetzij verplicht van de derde-koper betaling in contanten te bedingen, hetzij verplicht de Producten onder eigendomsvoorbehoud te leveren aan de derde-koper, hetzij op andere wijze zekerheid te verkrijgen van de derde-koper voor de betaling van de Producten.
15.6 De Opdrachtgever is verplicht Astute onverwijld te berichten indien beslag is gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel indien derden enige rechten op deze Producten willen vestigen of doen gelden.
15.7 Indien Astute haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever hierbij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Astute en door Astute in te schakelen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Astute zich bevinden en die zaken terug te nemen. Astute is nimmer gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding.15.8 Alle door Astute gemaakte kosten en geleden schade in het kader van de uitoefening van in dit artikel aangeduide eigendomsrechten komen ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden
16.1 Astute zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal maandelijks (dan wel periodiek) het voor die termijn verschuldigde bedrag aan Astute voldoen Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door middel van bankovermaking. Opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet dan wel anderszins in gebreke is, heeft Astute het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten en/of Diensten te weigeren totdat de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan Astute overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Astute in het kader van de Overeenkomst. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.
16.2 Klachten omtrent facturen, dienen direct doch in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk door de Opdrachtgever aan Astute te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclame c.q. klachten schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig zijn klachten omtrent een factuur aan Astute kenbaar maakt, vervalt iedere aanspraak van de Opdrachtgever ter zake en wordt de factuur geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd.
16.3 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Astute.
16.4 Astute kan verlangen dat de Diensten worden voldaan middels automatische incasso. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Astute aan Astute hiervoor een machtiging verstrekken. Indien een automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en heeft Astute het recht om administratiekosten ten bedrage van € 7,50 bij Opdrachtgever in rekening te brengen.16.5 In het geval van een Opdracht tot het opstellen van een website dient de Opdrachtgever 40% van het totale bedrag als opgenomen in de Offerte bij vooruitbetaling te voldoen binnen zeven (7) dagen na het verlenen van de Opdracht of het aangaan van de Overeenkomst. Opdrachtgever dient 30% van het totale bedrag als opgenomen in de Offerte nadat 70% van het afgesproken aantal uren zijn geschreven aan Astute te voldoen binnen zeven (7) dagen nadat Astute daarvan melding heeft gemaakt bij Opdrachtgever. De resterende 30% van de betaling dient Opdrachtgever te voldoen bij de lancering, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
16.6 In het geval van een Opdracht tot Online Marketing dient de Opdrachtgever 50% van het totale bedrag als opgenomen in de Offerte bij vooruitbetaling te voldoen binnen zeven (7) dagen na het verlenen van de Opdracht of het aangaan van de Overeenkomst en de resterende 50% van de betaling binnen zeven (7) dagen na het afronden van de setup, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
16.7 Betaling geschiedt zonder enige aftrek van kosten, kortingen, schuldvernieuwing of verrekening.
16.8 Indien levering van de Producten en/of Diensten wordt vertraagd door toedoen of op verzoek van Opdrachtgever, is Astute gerechtigd betaling van de overeengekomen prijs te vorderen op het tijdstip waarop betaling bij een normale uitvoering van de Overeenkomst had dienen plaats te vinden.
16.9 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door de Opdrachtgever door niet of niet tijdige betaling, is Astute gerechtigd alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verbonden aan de invordering van het bedrag bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, waaronder doch niet beperkt tot advocatenkosten en verschotten, welke kosten de Opdrachtgever zich verplicht te zullen voldoen.
16.10 Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de Opdrachtgever verschuldigd op het moment dat Astute ten behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen, welke incassokosten worden vastgesteld op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro) exclusief omzetbelasting per factuur.
16.11 Betalingen aan Astute door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde incassokosten, de gerechtelijke kosten, renten en daarna in volgorde van ouderdom ter voldoening van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever.
16.12 Astute heeft het recht de nodige zekerheden voor betaling door de Opdrachtgever te verlangen, die gehouden zal zijn deze te geven, indien hij bij de normale betalingstermijn in gebreke is gebleven.
16.13 Alle vorderingen van Astute op de Opdrachtgever worden onmiddellijk opeisbaar indien de Opdrachtgever van ondernemings- of rechtsvorm verandert als gevolg van fusie, overname of anderszins de zeggenschap over of in de onderneming van de Opdrachtgever wijzigt, surséance van betaling voor de Opdrachtgever wordt aangevraagd of aan de Opdrachtgever wordt verleend, de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de Opdrachtgever tot liquidatie overgaat of wordt ontbonden, indien ten laste van de Opdrachtgever door derden beslag wordt gelegd of, zo de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, overlijd.

Artikel 17. Ontbinding en opschorting
17.1 Iedere tekortkoming in de nakoming door de Opdrachtgever van een met Astute gesloten Opdracht of Overeenkomst geeft Astute de bevoegdheid de 7 Opdracht of Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden of te beëindigen, waarbij Astute tevens aanspraak kan maken op schadevergoeding voor de schade die door de ontbinding of beëindiging is ontstaan.
17.2 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Astute niet of niet tijdig nakomt is Astute is te allen tijde gerechtigd om de voor Opdrachtgever geproduceerde en onderhoudende internetsites, websites, domeinen, etc. in eigendom te houden, te verwijderen en van de server verwijderd te houden tot het moment dat volledige betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
17.3 Astute kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst met de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of beëindigen in het geval dat: - de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; - de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, een prepack wordt verleend of beslag wordt gelegd op zijn vermogensbestanddelen; - de zeggenschap over of in de onderneming van Opdrachtgever wijzigt; - de Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest; - de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
17.4 Indien na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die Astute goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is Astute bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten. Astute is bij opschorting bevoegd van de Opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
17.5 In het geval van ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Astute geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving, transportkosten en voor de kosten van de ingebrekestelling.

Artikel 18. Hoofdelijkheid
18.1 Indien aan twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de met Astute gesloten Overeenkomst.

Artikel 19. Kwaliteit, reclame, klachten
19.1 Astute spant zich jegens de Opdrachtgever in om de Producten en/of Diensten te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en kwantiteit als nader in de Opdracht c.q. Overeenkomst omschreven.
19.2 Opdrachtgever is verplicht de Producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit in redelijkheid van Opdrachtgever kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.
19.3 Klachten omtrent gebreken aan Producten, ontbrekende of niet bestelde Producten en/of niet geleverde Diensten die bij een inspectie worden geconstateerd dan wel redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, dienen direct doch in ieder geval binnen acht (8) dagen na aflevering c.q. uitvoering, schriftelijk door de Opdrachtgever aan Astute te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclame c.q. klachten schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
19.4 Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in art. 19.3 is de Opdrachtgever verplicht het eventuele gebruik van de Producten en/of Diensten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorg te dragen en de nodige schadebeperkende maatregelen te nemen. De Opdrachtgever zal de aanwijzingen van Astute stipt opvolgen en alle medewerking verlenen die benodigd is voor onderzoek naar het door de Opdrachtgever geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten en/ of Diensten.
19.5 In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.
19.6 Indien Astute de klacht van Opdrachtgever gegrond acht, wordt na overleg met Opdrachtgever de relevante Producten of Diensten vervangen of vergoed, naar eigen keuze van Astute. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs voor het Product of de Dienst. Indien Astute de klacht ongegrond acht en Partijen niet tot een regeling komen, geldt het bepaalde in artikel 19.9.
19.7 Indien de Opdrachtgever hetgeen in dit artikel is bepaald niet, onvolledig of onbehoorlijk is nagekomen, vervalt iedere aanspraak van de Opdrachtgever ter zake.
19.8 Alle door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Astute dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden ingeroepen binnen acht (8) dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Astute zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
19.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Astute en de eventueel door Astute bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en vrijwaring
20.1 Astute is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten van derden die bij de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst zijn betrokken, ongeacht of die al dan niet met instemming van Opdrachtgever zijn ingeschakeld. Astute is bovendien 8 niet aansprakelijk voor fouten van nietleidinggevende ondergeschikten.
20.2 Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Astute rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Astute alsmede van bij Astute werkzame personen en/ of door Astute ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt (cumulatief) tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, verminderd met het eigen risico onder die verzekering. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Astute alsnog aansprakelijk is, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het door Astute verzekerde deel. Indien Opdrachtgever informatie omtrent deze aansprakelijkheidsverzekering dekking van Astute relevant acht, zal Opdrachtgever daarom schriftelijk bij Astute informatie kunnen opvragen en zal Astute deze informatie verschaffen.
20.3 Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Astute rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Astute beperkt tot maximaal (cumulatief) het door de Opdrachtgever aan Astute betaalde factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde Producten en/of Diensten als overeengekomen in de Overeenkomst, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis en waarbij bij een duurovereenkomst de prijs in aanmerking wordt genomen die geldt voor een periode van zes (6) maanden, met dien verstande dat Astute nooit een hoger bedrag zal hoeven te vergoeden dan een bedrag van € 1.000,- (zegge: duizend euro).
20.4 Astute aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, verlies van reputatie, verlies van goodwill, immateriële schade en winstderving.
20.5 De Opdrachtgever vrijwaart Astute voor enige aanspraak en/of schade van derden die verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
20.6 Astute is niet aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie van de kant van Opdrachtgever.
20.7 Indien Astute van enige schade waarvoor zij al dan niet krachtens deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk is, toch door derden aansprakelijk wordt gesteld, dient de Opdrachtgever Astute ter zake volledig te vrijwaren en aan Astute alles te vergoeden wat Astute aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen.
20.8 Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling.
Artikel 21. Overmacht
21.1 Indien Astute door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Astute nimmer aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
21.2 Astute is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Astute onafhankelijke omstandigheden en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Astute liggen, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht of Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Opdracht of Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, tekortkomingen van toeleveranciers van Astute, ziekte, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transport belemmeringen, brand, overstroming, weersomstandigheden, pandemieën en/of epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/fabriek of leverancier van Astute, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, bedrijfs stoornissen, in- en uitvoer belemmeringen, stroom of internet storingen, Denial-of- Service of Distributed Denial of Service -attacks, netwerkaanval, het wegvallen van de functionaliteit van de applicaties Google Analytics en/of Google Ads en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie Astute haar Producten en/of Diensten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.
21.3 Astute is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, indien door een niet-toerekenbare tekortkoming Astute blijvend verhinderd is te presteren of de levering langer dan zes (6) maanden vertraagd.

Artikel 22. Duur, annulering en beëindiging
22.1 De Overeenkomst Diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst voor hosting diensten bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar.
22.2 De Overeenkomst Diensten kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van de in artikel 22.1 genoemde periode. Voorbeeld: de Opdrachtgever geeft in de maand maart aan de Overeenkomst Diensten te willen beëindigen dan geld dat Overeenkomst Diensten word beëindigd vanaf één (1) mei. In de maand april is de Opdrachtgever vereist te betalen voor de geleverde producten en/of diensten.
22.3 Alle Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
22.4 Opdrachtgever kan de Opdracht of Overeenkomst na ondertekening van de Offerte niet kosteloos annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden en dient door Astute schriftelijk te worden bevestigd. Bij annulering na ondertekening van de Offerte zal Astute gerechtigd zijn om een bedrag gelijk aan 30% van de Opdracht of Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening te brengen of het aantal reeds door Astute daadwerkelijk besteedde uren, een en ander afhankelijk van welk bedrag hoger is. Opdrachtgever is verplicht voornoemde annuleringskosten op eerste verzoek en tijdig aan Astute te voldoen.
22.5 Indien Opdrachtgever de met Astute gesloten Overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, blijft Opdrachtgever het reeds aan Astute verschuldigde bedrag te allen tijde aan Astute verschuldigd. Reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen kunnen door Opdrachtgever niet van Astute worden teruggevorderd.

Artikel 23. Geheimhouding
23.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Astute en Opdrachtgever zullen ervoor zorgdragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere
Partij.23.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hen ter beschikking staat niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen wordt bedongen.
23.3 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 24. Personeel
24.1 Opdrachtgever zal werknemers van Astute die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle benodigde ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
24.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Astute voortduurt alsmede één (1) jaar na afloop daarvan, werknemers van Astute in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Astute. Onder werknemers van Astute worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Astute of bij één van de aan Astute gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes (6) maanden voorafgaand aan het aangaan van de Opdracht of het sluiten van de Overeenkomst in dienst van Astute of van één van de aan Astute gelieerde ondernemingen waren.
24.3 Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in artikel 24.2 verbeurt de Opdrachtgever aan Astute zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke uitspraak vereist is een direct opeisbare en niet voor verrekening, matiging of compensatie vatbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding en € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten en vorderingen, daaronder mede begrepen het recht van Astute om aanspraak te maken op nakoming en volledige schadevergoeding

Artikel 25. Verplichtingen uit de AVG en klantdata2
5.1 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG) na te komen.
25.2 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de klantdata die door Opdrachtgever of andere gebruikers van het Product of de Dienst worden verwerkt, blijft berusten bij Opdrachtgever of diens licentiegevers. Opdrachtgever vrijwaart Astute voor enige aanspraken van derden op grondvan de enige inbreuk op een (intellectueel eigendoms-) recht vanwege de (klant)data zoals afkomstig van Opdrachtgever of van andere gebruikers van het/de betreffende account(s).
25.3 Opdrachtgever verstrekt aan Astute een niet overdraagbare sublicentieerbaar recht om de klantdata te gebruiken voorde duur van de Opdracht of Overeenkomst voor zover datnodig is voor de levering van de Producten en/of Diensten.
25.4 Na beëindiging van de Opdracht of Overeenkomst zal Astute alle betreffende klantdata vernietigen of verwijderen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 26. Slotbepalingen
26.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze AlgemeneVoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
26.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980(C.I.S.G.) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
26.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Opdracht of Overeenkomst waarop de onderhavigeAlgemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden in eerste instantie uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank NoordHolland, locatie Alkmaar.